Alvestêdewyk

Opgeleverd

Wonen in de ‘Ster van de Elf steden!’

Net buiten het historisch centrum van Franeker wordt de Elfstedenwijk ontwikkeld. Groene buurten rondom het water, gebouwd op schiereilanden: een wijk tussen stad en het natuurlijke landschap. Kies je voor een woning aan de lange, groene lanen? Of zie je jezelf liever aan het water wonen? Je vaart zo richting het centrum, of zelfs richting de Waddenzee! Kom je ook wonen in Franeker, de Ster van de Elf steden?

Alvestêdewyk yn Frjentsjer

De Alvestêdewyk is in nijbouwyk en start mei twa wiken, neamd De Reidbuert en De Lanenbuert. Op it momint binne der al nijbouwenningen yn De Lanenbuert en De Reidbuert realisearre. Yn in griene omjouwing en duorsum wenjen: dêr gean wy foar! Der sille ferskillende soarten wenningen boud wurde yn de Alvestêdewyk yn Frjentsjer, passend by de fraach fan de takomstige bewenners. Wy harkje graach nei dyn húsfesting easken. It is sels mooglik om in frije kavel nei dyn eigen winsken yn te rjochtsje!