Opgeleverd

Fisy foar Alvestêdewyk

Yn de Alvestêdewyk wolle wy nije ideeën oer wenjen ta libben litte kommen: kreativiteit en fariaasje stean foarop! Wy harkje graach nei dyn húsfesting easken. Om it moaie, breed iepen útsicht fan de Alvestêdewyk te behâlden en oer it wetter te kinnen bliuwe sjen, is hjir benammen romte foar lege konstruksje. Der sille ferskillende buerten boud wurde, mei elk in eigen karakter. De gearhing en ienheid sil ûntstean troch in wetterrich kleur palet en arsjitektoanyske karren, mar foaral troch de bewenners. Lykas it in doarpse stêd betaamt: ús kent ús.

It grutske gefoel dat ûntspringt by in Frysk as wy it hawwe oer de Alvestêdetocht, dat is it gefoel dat wy wolle oproppe by de (oanstaande) bewenners fan de Alvestêdewyk. Yn de opset fan de strjitten komt feiligens werom, mar troch de griene, iepenbiere romtes meitsjogge wy in gefoel fan dielde passys en ienigens.

Wannearsto foar in nijbouwenning kiest, kiesto automatysk foar duorsum. Dit betsjut in gaslease takomst en kinsto yn guon fallen mooglik besparje op dyn moanlikse enerzjykosten. Wy sjogge graach mei dy nei de mooglikheden foar sinnepanelen, waarmtepompen of oare duorsume oplossings. Grien wenjen yn in griene omjouwing dus!

Drone beeld Elfstedenwijk
Meer weten Mear witte?
Terug naar homepage Werom nei de thússide